Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Predaja obrasca DOH – Z za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2016
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine – primjena HSFI 6

Autor članka: 
Neven Baica
05/2016
Slika clanak casopis: 

Zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti (obrta)

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2016
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2016.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
01/2017
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2017
Slika clanak casopis: 

Prihod od upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga (interna realizacija)

Autor članka: 
Neven Baica
10/2017
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2017.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
02/2018
Slika clanak casopis: 

Zakon o računovodstvu

08/2018
Slika clanak casopis: 

Mjerenje fer vrijednosti

Autor članka: 
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac
08/2018
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Izmjene Zakona o računovodstvu u vezi konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2013.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, Vladimir Cindori, Igor Milinović, Jadranka Sukno
09/2018
Slika clanak casopis: 

Otpis obveza – računovodstveni i porezni aspekt

Autor članka: 
Jadranka Knežević
12/2018
Slika clanak casopis: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka za d.o.o. i j.d.o.o. za 2018.

Autor članka: 
Igor Milinović
03/2019
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo povratnih i nepovratnih naknada kod ambalaže i ambalažnog otpada

Autor članka: 
Zdravko Baica
06/2019
Slika clanak casopis: 

Priznavanje i mjerenje najma prema MSFI-ju 16 - Najmovi (s motrišta najmoprimca)

Autor članka: 
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac
10/2019
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i obveza izvještavanja za prvo tromjesečje 2011.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Oplemenjivanje – obrada, dorada domaćih proizvoda (robe) i popravak robe u inozemstvu (pasivni lohn poslovi)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl.iur. i ovl. rač.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Kartično poslovanje – evidentiranje naplate i plaćanja

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
09/2011
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2009.

Autor članka: 
Krešimir Abramović, dipl. oec., dr. sc. Paško Anić – Antić, mr. sc. Zdravko Baica, mr. sc. Ivan Idžojtić, Igor Milinović, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje PDV-a kod troškova reprezentacije i osobnog automobila

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjena predujma poreza na dobit

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2009.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec., Dragica Kušen, dipl. oec.
04/2009
Slika clanak casopis: 

Kapital i revalorizacijske rezerve

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
07/2009
Slika clanak casopis: 

Prestanak obavljanja (likvidacija) obrtničke djelatnosti

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2008.

Autor članka: 
Mira Čegec
01/2008
Slika clanak casopis: 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2007.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
03/2008
Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2007.

Autor članka: 
Mira Čegec, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Primjena novog Zakona o trgovini

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2006.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Prilagođenost proračunskog računovodstvenog i izvještajnog sustava zahtjevima statistike Europske unije

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ugostiteljstvo – porezni i računovodstveni aspekt

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl.oec. i Jelena Gajšek, dipl.oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno praćenje nekretnina, postrojenja i opreme prema revidiranom MRS-u 16

Autor članka: 
mr. sc. Sanja Sever i prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 1/2006

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - lipanj 2006.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec. i Dragica Kušen, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 9/2006

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun amortizacije za 2006.

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2004.

Autor članka: 
Marko Mlinarić, dipl. oec. Marija Šarić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje trgovačkog obrta – maloprodaja

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na Vaša pitanja 6/2005

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-rujan 2005.

Autor članka: 
Dragica Kušen, dipl. oec., Branka Viduka, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni praktikum

Slika clanak casopis: 

Popunjavanje obrasca GFI-POD

Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno praćenje zaliha sirovina i materijala

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo prodaje robe i proizvoda u komisiji

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun naknada za šume za 2002. godinu

Autor članka: 
Danijela Kadijević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje financijskog lizinga u proračunskom računovodstvu

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 8/2003

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis imovine i obveza proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 30.6.2012.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
07/2012

Stranice