Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
09/2017
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2017.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica, Jadranka Knežević, Igor Milinović
02/2018
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
08/2018
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni aspekti kamata na pozajmice

Autor članka: 
Ivan Galek, Danica Lončar-Galek
03/2013
Slika clanak casopis: 

Naknadni izdaci na dugotrajnoj materijalnoj imovini: ulaganje ili održavanje

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun amortizacije za 2013. – računovodstveni i porezni tretman

Autor članka: 
Zdravko Baica
11/2013
Slika clanak casopis: 

MSFI 16 – Evidentiranje najmova u poslovnim knjigama najmoprimca

Autor članka: 
Silvija Pretnar Abičić
12/2018
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u zakupljeni poslovni prostor

Autor članka: 
Silvija Pretnar Abičić
03/2019
Slika clanak casopis: 

Ulaganje i održavanje - naknadni izdaci na dugotrajnoj imovini

Autor članka: 
Neven Baica
06/2019
Slika clanak casopis: 

Vrijednosno usklađenje zaliha – računovodstveni i porezni tretman

Autor članka: 
Silvija Pretnar Abičić
10/2019
Slika clanak casopis: 

UKRATKO: Knjiženje ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca

Autor članka: 
Neven Baica, mag.oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 31.3.2012.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun kamata od 1. srpnja 2011.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2002. godinu

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Određena specifična knjiženja u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir – Bajo, dipl. oec
10/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009.

Autor članka: 
dipl. oec. mr. Milena Kuprešak, dipl. oec. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović
01/2010
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike te vođenje knjigovodstvenih evidencija PDV-a

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Umanjenje vrijednosti imovine (prema HSFI-ima)

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 30.9.2010.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Događaji nakon datuma bilance – primjena HSFI 4

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
04/2009
Slika clanak casopis: 

Sve neprofitne organizacije dužne su predati Ministarstvu financija Obrazac RNO do 30. lipnja 2009.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun amortizacije za 2009. sukladno HSFI i njezin porezni tretman

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške - primjena HSFI 3

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku za 2007.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
03/2008
Slika clanak casopis: 

Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru

Autor članka: 
Davor Kozina, dipl. oec.
07/2008
Slika clanak casopis: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje izvještaja o novčanom toku za 2006.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslova reeksporta

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Prikaz novog Zakona o računovodstvu

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2005.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 3/2006

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Rebalans državnog proračun i izmjene i dopune zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Bernardica Rubčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 11/2006

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2004.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić, dipl. oec. Vladimir Cindori, dipl. oec. Milena Kuprešak, dipl. oec. Slavica Mandek, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni status zamjene dobara u jamstvenom roku

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine za proračune i korisnike proračuna

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003. godinu

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Tečajne razlike s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Odobrenja i popusti u trgovačkoj djelatnosti

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Promjena vjerovnika ili dužnika u obveznim odnosima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun članarina turističkim zajednicama za 2002. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje i predaja GFI-POD obrasca

Slika clanak casopis: 

Računovodstveni aspekt zemljišta 2.dio

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo robe u tranzitu

Autor članka: 
Augustin Kunštek, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Troškovi radne odjeće i obuće

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
07/2012
Slika clanak casopis: 

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza (primjena HSFI-a)

Autor članka: 
Zdravko Baica
11/2012
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni aspekt restrukturiranja dugova kod predstečajne nagodbe

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2014
Slika clanak casopis: 

Donesen novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
11/2014
Slika clanak casopis: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka za d.o.o. i j.d.o.o. za 2014.

Autor članka: 
Igor Milinović
03/2015
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor članka: 
Neven Baica
06/2015
Slika clanak casopis: 

Kratki pregled značajnih promjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Autor članka: 
Zdravko Baica
11/2015

Stranice