Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Knjiženje naknade za neiskorištene dane godišnjeg odmora radnika na dan bilanciranja

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Knjiženje prodaje dugotrajne materijalne imovine

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o izvršavanju državnog proračuna

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo danih i primljenih predujmova kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica
10/2011
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2009.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom tijeku za 2009.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2010.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
05/2010
Slika clanak casopis: 

Likvidacija trgovačkog društva

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo zaliha (primjena HSFI 10)

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
12/2009
Slika clanak casopis: 

Državni proračun i Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2009.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Različitost računovodstvenih i poreznih načela utvrđivanja rashoda od otpisa dugotrajne materijalne imovine

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić
07/2010
Slika clanak casopis: 

Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2008. s osvrtom na državni proračun

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Bernardica Rubčić, dipl. iur.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.6.2008. godine za proračune i korisnike proračuna i polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Potraživanja - primjena HSFI 11 i poreznih propisa

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
12/2008
Slika clanak casopis: 

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti

Autor članka: 
Valentina Bocak - Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poljoprivrede prema MRS-u 41

Autor članka: 
mr. sc. Marko Mandžukić
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje trgovačke djelatnosti kod obrtnika

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2006.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec., Dragica Kušen dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 5/2006

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Leasing kao financijski posao s osvrtom na konačni prijedlog zakona o leasingu

Autor članka: 
Jasenka Gleđa, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo robe u tranzitu

Autor članka: 
Augustin Kunštek, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ustanove u kulturi-sastavljanje i predaja financijskih izvještaja za proračunsku godinu 2004.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka za proračune i korisnike proračuna

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 5/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oplemenjivanje - obrada, dorada domaćih proizvoda (robe) i popravak robe u inozemstvu (pasivni lohn poslovi)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2005.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec. Vladimir Cindori, dipl. oec. Jadranka Sukno, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun naknada za šume za 2003. godinu

Autor članka: 
Danijela Kadijević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Raspodjela dobiti i gubitka kod dioničkih društava za 2003. godinu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Konsolidacija financijskih izvješća

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo u poslovanju trgovine na malo

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni aspekt zemljišta 1. dio

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Leasing

Autor članka: 
Kristijan Cinotti, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. radi javne objave

Autor članka: 
Dragutin Kovačić, mag. oec. univ. spec. oec.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Devetomjesečni financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012. i pripreme za izradu plana za 2013.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
09/2012
Slika clanak casopis: 

U pripremi je novi Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić
Slika clanak casopis: 

Zatezne kamate – pravni, porezni i računovodstveni aspekt

Autor članka: 
Zdravko Baica
11/2014
Slika clanak casopis: 

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2014. u FINA-u

Autor članka: 
Dragutin Kovačić
02/2015
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine

Autor članka: 
Ivan Galek
05/2015
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (primjena od 1.1.2016.)

Autor članka: 
Zdravko Baica
10/2015
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2016
Slika clanak casopis: 

Ulaganja u dionice i udjele u ovisno društvo – primjena HSFI-a 2

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2016
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
07/2016
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni aspekt predstečajnog i stečajnog postupka

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2016
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2016
Slika clanak casopis: 

Likvidacija d.o.o.-a s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor članka: 
Jadranka Knežević
03/2017
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
07/2017
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2017.

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2018
Slika clanak casopis: 

Godišnji konsolidirani financijski izvještaji matice

Autor članka: 
Zdravko Baica
05/2018
Slika clanak casopis: 

Zakon o proračunu

08/2018
Slika clanak casopis: 

Analitička podjela konta 160 i 260 u skladu s novim propisima o PDV-u

Autor članka: 
Zdravko Baica
08/2018
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2012.

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2012.

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2013

Stranice